PRIVACY POLICY

Identiteit
Deze privacy policy wordt gebruikt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Logoclicks Development B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24035701 voor de website (www.afasietherapie.nl. www.afasietherapie.be) en de mobiele app.

U kunt ons bereiken via info@logoclicks.nl.

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Uw rechten
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij zullen uw verzoek doorzetten naar de (logopedie)praktijk waar u aan verbonden bent of waar u cliënt bent.

U heeft ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de volgende rechten:

  • het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken;
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  • indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken;
  • u heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ter zake de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen zullen wij dat verzoek aan u doorsturen aan de (logopedie)praktijk (dat kunnen ook praktijken zijn verbonden aan ziekenhuizen en revalidatiecentra) waar u aan verbonden bent of waar u cliënt bent. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis hebt genomen van de laatste versie.

AFASIETHERAPIE APP

Persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) als deze door de (logopedie)praktijk ter beschikking zijn gesteld aan ons. Verder kunnen wij ook bijzondere persoonsgegevens verwerken. Het kan dan gaan om biometrische gegevens zoals uw stem, maar ook om medische gegevens. De medische gegevens zijn door de (logopedie)praktijk ter beschikking gesteld aan ons.

Met de desbetreffende (logopedie)praktijk hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken gemaakt zijn over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verwerken voor de rest geen andere persoonsgegevens, anders dan technische informatie welke nodig is voor de werking van het Logoclicks platform, zoals bijvoorbeeld IP-adressen die in de logs van de webservers worden opgeslagen waarmee het Logoclicks platform contact maakt. De hiervoor bedoelde informatie wordt periodiek door ons geautomatiseerd verwijderd.

Doeleinden en rechtsgrond
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten einde uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met de (logopedie)praktijk hebben gesloten waar u cliënt van bent. De wettelijke grondslag is voor ons uitvoering geven aan een overeenkomst. De (logopedie)praktijk heeft zelf de doeleinden en wettelijke grondslagen vastgesteld. Wij adviseren u contact op te nemen met uw (logopedie)praktijk, als u wil weten op basis van welke doeleinden en wettelijke grondslagen zij uw persoonsgegevens verwerken.

Beveiliging
Wij spannen ons in om het Logoclicks platform te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid de apparatuur, zoals uw mobiele telefoon of tablet, waarmee u van de Logoclicks app gebruik maakt te beveiligen.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Bewaartermijn
Wij bewaren en/of verwerken uw gegevens zolang wij een overeenkomst hebben met uw (logopedie)praktijk. De (logopedie)praktijk hanteert eigen bewaartermijnen. Indien u wilt weten wat die bewaartermijn is, dient u zich te wenden tot uw (logopedie)praktijk.

Lees hier de Eindgebruikers Licentie Overeenkomst (EULA)

AFASIETHERAPIE WEBSITE’s

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website (www.afasietherapie.nl en/of  www.afasietherapie.be) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt, verwijderen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op de nieuwsbrief. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is het kunnen uitvoeren van uw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen. De gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken wij op basis van toestemming van u.

Verder verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij algemene inzichten verkrijgen, bijvoorbeeld demografische inzichten.

Wij verzamelen ook uw persoonsgegevens om een profiel op te bouwen. Dit doen wij aan de hand van bijvoorbeeld op welke links u klikt in de nieuwsbrief, op welk apparaat u de nieuwsbrief bij voorkeur leest of wanneer u de nieuwsbrief leest. Met die verkregen. De grondslag om een profiel op te bouwen is in dat geval ons gerechtvaardigd belang: wij kunnen u betere content bieden, en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook uw eventuele profiel verwijderd.

Contactformulier
Als u een vraag wilt stellen of contact met ons op wil nemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website of het op de website genoemde e-mailadres. De gegevens die u aan ons in dat geval verstrekt, gebruiken wij alleen om antwoord te geven op uw vraag of commentaar. Na beantwoording verwijderen wij uw persoonsgegevens. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is in dat geval ons gerechtvaardigd belang: wij kunnen uw vragen beantwoorden en uw commentaar opvolgen zodat we onze dienstverlening en/of de website kunnen verbeteren. Uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het gaat dan ons hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen.
Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, voordat u de websites of diensten van deze derden gebruikt.

Verwerkersovereenkomst tussen Afnemer en Logoclicks

Artikel 1. Scope en doelbinding

1.1. Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst is het maken van afspraken over het verwerken van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Verwerkersovereenkomst zal hierna worden genoemd “Verwerkersovereenkomst”.

1.2. Op basis van de vigerende wet- en regelgeving en in het kader van het verwerken van persoonsgegevens onderscheiden en erkennen Partijen respectievelijk de volgende rollen (inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden): de Afnemer is verwerkingsverantwoordelijke, Logoclicks wordt beschouwd als verwerker, eventueel door Logoclicks ingeschakelde derde die persoonsgegevens verwerkt is sub-verwerker.

1.3. Logoclicks verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en diensten, de persoonsgegevens slechts in opdracht en op instructies van Afnemer. Indien de instructies niet opgevolgd kunnen worden binnen de overeengekomen werkzaamheden en diensten, treden Partijen in overleg over de (financiële) gevolgen van opvolgen. Logoclicks zal Afnemer op de hoogte stellen indien een door Afnemer gegeven instructie volgens Logoclicks in strijd is met de vigerende wet- en regelgeving ter zake het verwerken van persoonsgegevens.

1.4. Logoclicks zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en diensten, de persoonsgegevens alleen ten behoeve van Afnemer verwerken, waarbij het Logoclicks niet is toegestaan de persoonsgegevens van Afnemer voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

Artikel 2. Geheimhouding

2.1. Ieder der partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding van vertrouwelijke informatie te waarborgen voor zover zulks mogelijk is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

2.2. De van Afnemer verkregen gegevens en door Logoclicks te verwerken persoonsgegevens zullen door Logoclicks niet aan derden worden verstrekt, tenzij er door de Afnemer schriftelijk toestemming is verleend, of tenzij het voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en diensten, de nakoming van een wettelijke verplichting, een verzoek van een autoriteit, of gerechtelijke uitspraak noodzakelijk is.

2.3. Logoclicks draagt er zorg voor dat de gegevens aan personeel van Partijen alleen op need-to-know basis worden verstrekt, en dat alleen het personeel dat belast is met het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten toegang heeft tot de (de verwerking van) persoonsgegevens.

Artikel 3. Technische en organisatorische maatregelen

3.1. Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3.2. Logoclicks legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Op eerste verzoek van Afnemer, verstrekt Logoclicks documentatie waaruit blijkt welke maatregelen ten uitvoer gelegd zijn

3.3. Afnemer legt voor het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk is passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:
(i) bedrijfsprocessen die voldoen aan de relevante wetgeving ter zake het verwerken van persoonsgegevens;
(ii) autorisatiemodellen waarbij personeel dat niets of maar beperkt met bepaalde gegevens te maken heeft, geen dan wel gereguleerde toegang heeft tot die gegevens
(iii); beveiliging van werkstations;
(iv) een adequaat wachtwoord- en toegangsbeleid.

Tevens dient Afnemer er zorg voor te dragen dat zij een adequaat beleid voert ter zake gebruik van (privé) gebruik van de eigen systemen, internet en e-mail, waarbij is bepaald dat bij het gebruik van applicaties persoonsgegevens gelogd kunnen worden.

3.4. Afnemer informeert voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden Logoclicks over de door hem getroffen technische en organisatorische maatregelen zoals bedoeld in vorengenoemd artikellid. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om Logoclicks tijdig te verwittigen van nieuw of aangepast beleid ten aanzien van de technische en organisatorische maatregelen die hij krachtens wet- en regelgeving en verkeersopvattingen behoort te nemen.

3.5. Afnemer beoordeelt zelf in hoeverre een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) zoals bedoeld in artikel 35 AVG nodig is. Indien Logoclicks naar eigen inzicht meent dat in een concreet geval een PIA behoort te worden uitgevoerd, dan brengt Logoclicks Afnemer hiervan op de hoogte en verzoekt Afnemer een PIA uit te voeren.

3.6. Indien Afnemer in het kader van het verwerken van persoonsgegevens een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) heeft uitgevoerd, dan verstrekt Afnemer voor aanvang van overeengekomen werkzaamheden of levering van overeengekomen diensten aan Logoclicks een afschrift van de resultaten en de eventueel te nemen of genomen maatregelen.

3.7. Afnemer is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Verwerkersovereenkomst de maatregelen genomen door Logoclicks door een onafhankelijke deskundige te laten toetsen door middel van een audit, op de voorwaarde dat:
(i) de audit door Afnemer tijdig wordt aangekondigd;
(ii) de kosten (inclusief kosten onafhankelijke derde zoals hiervoor bedoeld en de kosten voor het vrijmaken van één of meerdere medewerkers van Logoclicks welke de auditor ondersteunen tegen het uurtarief voor de desbetreffende medewerker(s)) voor de audit gedragen worden door Afnemer; en
(iii) het resultaat van de audit besproken wordt met Logoclicks;
(iv) Afnemer en/of auditor eerst kennis neemt van de reeds bij Logoclicks reeds aanwezige auditrapporten ter, en de audit zich beperkt tot eventuele omissies, opvolgpunten en/of een beperkte scope heeft.

Artikel 4. Derden

4.1. Logoclicks mag gebruik maken van een sub-verwerker. Afnemer geeft hierbij bij voorbaat algemene toestemming voor het inschakelen van sub-bewerkers. De lijst van sub-verwerkers is bij deze Verwerkersovereenkomst aangehecht. Deze lijst kan door Logoclicks naar eigen inzicht en oordeel worden uitgebreid. Mocht Logoclicks de lijst uitbreiden met nieuwe sub-verwerkers dan wordt Afnemer hiervan tijdig op de hoogte gesteld, waarbij Afnemer in de gelegenheid wordt gesteld om bezwaar te maken tegen de beoogde nieuwe sub-verwerkers.

4.2. Indien en voor zover het in voorgaand lid bedoeld bezwaar redelijk en gerond is, zullen Logoclicks en Afnemer zoeken naar redelijke oplossingen om de bezwaren weg te nemen en aan de wensen tegemoet te komen. Mochten Afnemer en Logoclicks niet tot een werkbare oplossing kunnen komen, dan is de Afnemer met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen gerechtigd de Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomsten die hieraan gelieerd zijn en/of verband houden te beëindigen.

4.3. Het is Logoclicks niet toegestaan zonder toestemming van Afnemer de persoonsgegevens naar een land buiten de E.U. / E.E.R. door te geven. Dit geldt niet voor doorgifte aan de sub-verwerkers zoals vastgelegd in Bijlage 1.

4.4. Logoclicks sluit indien en voor zover mogelijk met de hiervoor bedoelde sub-verwerkers sub-verwerkersovereenkomsten.

4.5. Logoclicks kan niet voor elke sub-verwerker garanderen dat Logoclicks door de sub-verwerker op de hoogte wordt gesteld over wijzigingen ter zake sub-sub-verwerkers.

4.6. Het is Logoclicks toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Afnemer, om een bedrijf uit de groep van bedrijven zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, als sub-verwerker in te schakelen.

Artikel 5. Datalekken en rechten van betrokkenen

5.1. Indien Logoclicks vermoedt, of te weten is gekomen, dat de persoonsgegevens van Afnemer gecompromitteerd zijn (security breach of een datalek), of zijn geweest, meldt Logoclicks dit onmiddellijk, in ieder geval binnen 48 (achtenveertig) uur, aan Afnemer. Naar aanleiding daarvan beoordeelt Afnemer of zij de betrokkenen zal informeren en/of het incident zal melden aan de door de wet aangewezen toezichthouder. Afnemer is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een eventuele wettelijke verplichting daartoe. Niettemin verleent Logoclicks voor zover noodzakelijk medewerking om te kunnen voldoen aan de op Afnemer rustende wettelijke verplichtingen.

5.2. In het geval een betrokkene een verzoek omtrent inzage, correctie of verwijdering richt aan Logoclicks, of enig ander recht die hem toekomt wenst uit te oefenen, zal Logoclicks het verzoek doorsturen naar Afnemer, en zal Afnemer het verzoek verder afhandelen. Logoclicks stelt de betrokkene daarvan op de hoogte. Voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling zal desverzocht Logoclicks medewerking verlenen aan Afnemer bij de behandeling en afhandeling van het verzoek.

5.3. Op eerste verzoek van Afnemer:
(i) verstrekt Logoclicks door Afnemer gevraagde informatie ter zake het verwerken van de persoonsgegevens van Afnemer; en
(ii) werkt Logoclicks met Afnemer mee indien en voor zover dit nodig is om de verplichtingen van Afnemer onder de vigerende wet- en regelgeving ter zake het verwerken van persoonsgegevens na te komen. Tweede zin van artikel 1.3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Overige bepalingen

6.1. Afnemer garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Afnemer vrijwaart Logoclicks tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

6.2. Deze Verwerkersovereenkomst duurt voort zolang Logoclicks werkzaamheden of diensten voor Afnemer verricht. Na afloop vernietigt Logoclicks de persoonsgegevens van Afnemer, of indien Afnemer daarom verzoekt, levert zij de persoonsgegevens aan Afnemer aan, alvorens de persoonsgegevens te vernietigen. Logoclicks levert op eerste verzoek van Afnemer een verklaring dat de persoonsgegevens vernietigd zijn.

6.3. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de wijze waarop hij de gegevens aan Logoclicks aanlevert. Het is derhalve zijn verantwoordelijkheid om te controleren of de wijze waarop de gegevens worden aangeleverd aan Logoclicks voldoet aan de relevante wetgeving en/of (interne compliancy) reglementen. Hierbij houdt Afnemer rekening met de geldende richtlijnen van Logoclicks voor aanlevering van gegevens. Als de aanlevering door Afnemer niet past binnen de richtlijnen die Logoclicks hiervoor hanteert, heeft Logoclicks het recht om de gewenste wijze van aanlevering te weigeren of een aanlevering te verlangen die conform de richtlijnen van Logoclicks is. Afnemer vrijwaart Logoclicks voor alle aanspraken en/of schade indien en voor zover de gegevens niet zijn aangeleverd in overeenstemming met relevantie regelgeving en/of (interne compliancy) reglementen aan Logoclicks.

6.4. Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald en de Verwerkersovereenkomst, geldt hetgeen is bepaald in deze Verwerkersovereenkomst.

Bijlage 1: Lijst van subverwerkers

Productontwikkeling door:
YipYip, gevestigd te Rotterdam (www.yipyip.nl)

Hosting door:
Amazon AWS (https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/)
Logoclicks maakt gebruik van Amazon Services, waarbij met Amazon is afgesproken dat de gegevens alleen binnen de E.U. verwerkt zullen worden.

Download hier de verwerkersovereenkomst van Logoclicks.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie